KHẢO-LUẬN

 

 

I.
THIỆU THẢO

 

Khảo-Luận Về
BÀI THẢO

 

 

 

 

 

 

 

       Nền-tảng Võ-Học Truyền-Thống Việt-Nam là được xây-dựng bởi các bài « Thảo ». Đó chính là một kho báu trong Văn-Hóa Việt-tộc mà những triều Nhà Nguyễn (1802~1945) đã sai-lầm nối-tiếp nhau cố-tình chủ-xướng khuynh-hướng «Trọng Văn Khinh Võ», và những chính-quyền kế-tiếp cũng không màng đến việc bảo-tồn Di-Sản Võ-Học Cổ-Truyền này một cách thich-đáng.

       May thay Hồn thiêng sống núi Việt vẫn tồn-tại qua thời-gian và không-gian, rồi ngày nay đất nước lại thống-nhất và độc-lập, Võ-Học Truyền-Thống Việt-Nam lại được cơ-hội tìm về nét vàng son những thủa Ông Cha đã nhờ đó mà oanh-liệt giữ nước và dựng nước.

       Nhưng thực-trạng xả-hội hiện nay lại khiến nêu lên cho chúng ta lên một câu hỏi : « Liệu thế-hệ trẻ ngày nay có khả-năng và thẫm-quyền gìn-giữ nét vàng son này hay lại đi đánh mất nó vì thiếu trí và nghị-lực bảo-tồn Võ-Học Truyền-Thống Việt-Nam ? ».

 

 

 


Ban Võ-Sư
Võ-Trận Đại-Việt
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

    

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.