VÕ-THUẬT

 

 

III - Đẳng-CấpB - Hậu-Quả qui-nạp bởi sự Sửa-Chế Màu-Sắc Đai


 

 

 

 

       Từ ngày Đại-Hội SLC Quốc-tế tổ-chức tại Montréal, vào tháng 09 năm 2004, giây Đai với bốn màu qui-định cho bốn Đẳng-Cấp đã được võ-đường Sa-Long-Cương Việt-Nam và vài nơi khác trên thế-giới chọn nhận là như sau :        

 

Đai SLC Quốc-Tế

 

Đai SLC Việt-Nam

 

 

       Tại sao sửa chế lại các màu Ðai trong Hệ-Phái Sa-Long-Cương như vậy là không hop-lý ?

       - Thưa rằng, vì Ba Lý-Do :

       1.  Lý-do không hợp-lý thứ nhất, nếu giây Ðai Cấp Hoàng-Ðai có miếng vải màu Ðỏ (của "Hồng-Ðai"), thì tại sao giây Ðai Cấp Hồng-Ðai lại không có miếng vải màu Xanh (của "Lục-Ðai)", và giây Ðai Cấp Thanh-Ðai lại không có miếng vải màu Đen (của "Huyền-Ðai") ?

       2.  Lý-do không hợp-lý thứ nhì, nếu :
              - từ Cấp Huyền-Ðai lên Cấp Lục-Ðai rồi mới lên Cấp Lục-Ðai đệ-nhất Ðẳng,
              - từ Cấp Lục-Ðai đệ-nhị Ðẳng lên Cấp Hồng-Ðai rồi mới lên Cấp Hồng-Ðai đệ-nhất Ðẳng.
            Vậy thì tại sao từ Cấp Hồng-Ðai đệ-nhị Ðẳng lại không lên Cấp Hoàng-Ðai trước đã mà lại nhảy ngay lên Cấp Hoàng-Ðai đệ-nhất Ðẳng ?

       3.  Lý-do không hợp-lý thứ ba, giây Ðai Cấp Thanh-Ðai phẩm-bậc thấp hơn giây Ðai Cấp Lục-Ðai không hữu-lý cho phép đạt tới Đẳng-Cấp Hồng-Ðai.

 

       Sự sửa chế bất hợp-lý trên đây gây nên Hai Hậu-Quả quan-trọng :

       A) - Trước tiên, là không còn tôn-trọng truyền-thống lịch-sử phẩm-bậc các màu Ðai.
       B) - Sau đó, là làm xáo-trộn Đẳng-Cấp Hoàng-Ðai : khi nhảy ngang từ cấp Hồng-Ðai đệ-nhất Ðẳng lên ngay Hoàng-Ðai đệ-nhất Ðẳng, mà không đi qua cấp Hoàng-Ðai không Ðẳng, vô-tình hay cố-ý chúng ta đã khiến cho người ở cấp Hoàng-Ðai đệ-tam Ðẳng đột-nhiên trở thành cấp Hoàng-Ðai đệ-tứ Ðẳng (Võ-Sư) mà bản-lãnh võ-công thì không tương-xứng với cấp Ðai.

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.