Chào mừng Quí Bạn viếng thăm Mạng Lưới

 

 

Trung-Tâm Bảo-Tồn và Phục-Hưng
Võ-Học Cổ-Truyền Đại-Việt

 


Võ-Trận Đại-Việt

大 越 武 陣

 

 

Hệ-Thống Đích-Nhiên
Phái Võ-Trận Trung-Cổ
Đại-Việt


Để thực-hiện sự tương-giao giữa Võ-Thuật Cổ-Truyền và Lịch-Sử Đại-Việt.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN CANH-TÝ 2020

 

http://www.votran-daiviet.org/

Cập-Nhật Hóa : ngày 25-01-2020
(Ngày 01 Tháng Chạp đủ năm Canh-Tý)

E-Mail : votran-daiviet.org@yahoo.com

 

 

Copyright © 2004 - 2020 by ACFDV - All rights reserved.