KHẢO-LUẬN

 

 

V.
Khải-Giáp Đại-Việt
大 越 鎧 甲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Giáp-Sĩ Triều Nhà LÊ Trung-Hưng (1533~1789)
- Lăng-tẫm Tướng-Công Lê Trung Nghĩa
thời Chúa TRỊNH-Sâm (1767~1782) -

Tín-dụng Ảnh : PGS. Đặng Phương Mai

 

 

       Khi nói đến Khải-Giáp, thì người Việt chúng ta thường nghỉ ngay tới Bà Triệu-Thị-Trinh (225 - 248 C.N.) lúc khởi binh đánh quận Cữu-Chân năm Mậu-Thìn (248 sau Công-Nguyên), mặc giáp vàng, cưỡi voi trắng xông ra trận, nên được ba quân tướng-sĩ xưng-tụng là « Nhụy-Kiều Tướng-Quân -  蕊 嬌 將 軍».

       Chúng ta lại nhớ đến lời vua Trần-Duệ-Tông (1337-1377 C.N.) khi thân chinh, mặc giáp-bào đen cưỡi tuấn-mã  "Nê-Thông" (Ngựa có sắc lông Xanh-Đen ửng sắc Kim ánh Xám-Bùn cực hiếm quí), dẫn 12 vạn quân xuất phát từ kinh-sư đi chinh-phạt Chiêm Thành ngày 24 tháng giêng năm Đinh-Tỵ (1377) đã nói với tướng Đỗ-Lễ (Xin xem Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyễn VII trang 161) :
       « Ta mình mặc giáp cứng, tay cầm gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông, trèo núi, vào sâu trong đất giặc, không một người nào dám chống lại đó là Trời giúp. »…

       Và người Việt chúng ta càng liên-tưởng đến giai-thoại vua Quang-Trung khi cùng ba quân tướng-sĩ oanh-liệt triệt-hạ xong quân Mãn-Thanh tại đồn Ngọc-Hồi, ngày mồng 5 Tết năm 1789, chiếc giáp-bào của ngài bị nám đen vì khói thuốc súng…

       Ngoài ra, Khi nói đến Khải-Giáp, chúng ta cũng phải đề-cập tới :

 

       A - Lịch-Trình Tiến-Hóa của Khải-Giáp

       B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

       C - Phục-Chế Khải-Giáp Theo Lịch-Sử - (Hành-Lang Hình-Ảnh)

       D - Bàn-Luận về Mã-Giáp

       E - Bàn-Luận về Tượng-Giáp

 

 

Bình-Định Sa-Long-Cương
Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt


Trịnh Quang Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.