KHẢO-LUẬN

 

 

V.
Khải-Giáp Đại-Việt
大 越 鎧 甲

 

 

 

 

B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

 

 

 

       Chiếu theo lịch-trình tiến-hóa của Giáp-Bào dựa theo những dữ-kiện của lịch-sử Trung-Quốc, và trên những hình tượng tìm thấy trong các đình chùa tại Việt-Nam, thì chúng ta có thể suy-diễn ra rằng :

        - Giáp-Bào Đại-Việt của danh-tướng Lý-Thường-Kiệt thời Nhà LÝ (1010-1225) tương-đương với Giáp-Bào thời Nhà TỐNG (960-1279) ;

     - Giáp-Bào của danh-tướng Trân-Hưng-Đạo thời Nhà TRẦN (1226-1400) tương-đương với Giáp-Bào thời Nhà NAM-TỐNG (1127-1279) và Nhà NGUYÊN-Mông (1279-1368) ;

          - Giáp-Bào của thời Nhà Hậu-LÊ (1428-1527 C.N.) tương-đương với Giáp-Bào thời Nhà MINH (1368-1644) ;

        - Giáp-Bào của thời Nhà TÂY-SƠN (1778-1802) và thời Nhà NGUYỄN (1802-1945) tương-đương với Giáp-Bào thời Nhà THANH (1644-1912).

 

Giáp Lụa dưới Triều Nhà NGUYỄN
(còn lưu-giữ vết-tích Dịch-Oa-Giáp 腋 窩 甲)
Việt-Nam - Thế-Kỷ 19.

Tín-dụng ảnh : GS. Thái Văn Kiểm

 

Giáp Lụa dưới Triều Nhà THANH
(còn lưu-giữ vết-tích Dịch-Oa-Giáp 腋 窩 甲)
Trung-Hoa - Thế-Kỷ 19.

Tín-dụng ảnh : Thomas CHEN

 

Giáp Lụa Trung-Hoa của Vua Triều Nhà THANH - Thế-Kỷ 18
(biểu-lộ mặt phía trong có tán-đinh những manh Vảy Giáp)
.

Giáp Lụa Trung-Hoa của Tướng Triều Nhà THANH - Thế-Kỷ 19
(Tướng Mãn-Thanh Tô Nguyên Xuân (Su Yuan Chun 苏元春),
người chiến-thắng Trận Trấn Nam-Quan (鎮南關) chống quân
Pháp-Quốc của Tướng François Oscar de Négrier năm 1885)

 

Tượng Chiến-Sĩ thời Nhà LÊ Trung-Hưng
đội mủ-trụ Đâu-Mâu, mặc Khải-Giáp Bộ-Binh
và cầm Binh-Khí Chấn-Nện « Đại-Chùy »
Đại-Việt - Thế-Kỷ 17.

(Điện Voi Ré - Việt-Nam)

 

 

Tượng Hộ-Pháp (Dharmapâla) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 17.

(Chùa Thiên-Phúc - Việt-Nam)

 

Tượng Chiến-Sĩ Nhà LÊ đội Đâu-Mâu mặc Khải-Giáp Bộ-Binh
cầm Binh-Khí Sắc Bén  « Trường Gươm Song-Thủ ».
Đại-Việt - Thế-Kỷ 16~18
- Triều Nhà LÊ Trung-Hưng (1533~1789) - .

Tượng Tướng-Sĩ đặt tại Lăng
Tướng-Công LÊ Trung Nghĩa

Tín-dụng Ảnh : PGS Đặng Phương Mai

 

Tượng Chiến-Sĩ Nhà MINH mặc Khải-Giáp Bộ-Binh
«
Minh Quang Khải », vũ-trang Binh-Khí Sắc-Bén
«
Trường Kiếm hai cạnh » và cầm
Binh-Khí Chấn Nện  « Độc-Chùy ».
Trung-Hoa - Thế-Kỷ 14~17
- Triều Nhà MINH (1367- 1644) -

Tượng Tướng-Sĩ đặt tại Minh-Lăng-Tẩm

Tín-dụng ảnh : Thomas CHEN

 

Khải-Giáp thời Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)
- Phù-Điêu Tướng-Công LÊ Trung Nghĩa (? ~ 1786) -

Đại-Việt - Thế-Kỷ 16~18

(Tín-dụng Ảnh : PGS Đặng Phương Mai)

 

 

Tượng Chiến-Sĩ Đại-Việt mặc Khải-Giáp Kị-Binh
cầm Binh-Khí Đặc-Biệt « Liềm Trận Phãng-Náp »
Đại-Việt - Thế-Kỷ 16~18
- Triều Nhà LÊ Trung-Hưng (1533~1789) - .

Tín-dụng Ảnh :Thông-Tấn-Xả Vàng-Anh


Khải-Giáp Đại-Việt - Thế-Kỷ 13
- Tượng Danh-Tướng TRẦN Hưng Đạo 1213~1300 -
người chiến-thắng quân Mông-Nguyên của Thoát-Hoan,
Toa-Đô, Ariq-Qaya, Ogotaï và Ô-Ma-Nhi.

Tín-dụng ảnh : GS. Thái Văn Kiểm
.

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 12~13
- Tượng Danh-Tướng Nhạc-Phi 1103~1143 -
Triều
Nhà Nam-TỐNG (1127~1279).

Tín-dụng Ảnh : Pakistan Defence

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

 

Tượng Kim-Cang Thủ (Vajrapãni) mặc Khải-Giáp
Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~13

(Sùng Phác Tự 崇福寺 xây cất thời Nhà MẠC 1527~1592
và trùng-tu thời
đầu Nhà LÊ trung-Hưng 1533~1789)

 

Khải-Giáp Đại-Việt - Thế-Kỷ 11~12
Phù-Điêu Giáp-Sĩ
Triều Nhà LÝ
(1010~1225)

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 10~12
Tượng Giáp-Sĩ
Triều Nhà TỐNG
960~1279)

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 10
Thời Cuối ĐƯỜNG (618~907) và Thời Ngũ-Đại (907~979)


(Tín-dụng Ảnh : ltwcenter.net
)

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 10
Thời Ngũ-Đại (907~979)
- Thiên-Tướng mặc Khải-Giáp -
Triều Nhà Hậu-KIM
936~947)

(Tín-dụng Ảnh : les7duquebec.com
)

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 7~10
- Tượng Giáp-Sĩ -
Triều Nhà ĐƯỜNG
(618~907)

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Đầu Thế-Kỷ 8
- Giáp-Sĩ Ngự-Lâm Quân -
Triều Nhà ĐƯỜNG
(618~907)


Tín-dụng Ảnh : Pakistan Defence

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 3
- Tượng Giáp-Sĩ bằng đất nung -
Triều Nhà TẦN (QIN 221~206 Tr. CN)

 

Khải-Giáp Trung-Hoa - Thế-Kỷ 3
Triều Nhà TẦN (QIN 221~206 Tr. CN

 

(Còn tiếp theo...)

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE


Trịnh Quang Thắng.

 

 

 

 

 

       A - Lịch-Trình Tiến-Hóa của Khải-Giáp

       B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

       C - Phục-Chế Khải-Giáp Theo Lịch-Sử - (Hành-Lang Hình-Ảnh)

       D - Bàn-Luận về Mã-Giáp

       E - Bàn-Luận về Tượng-Giáp

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.