KHẢO-LUẬN

 

V.
Khải-Giáp Đại-Việt
大 越 鎧 甲


 

 

D - Phục-Chế Theo Lịch-Sử


Hành-Lang Hình-Ảnh

 

 

 

 

NGUYỄN-Văn Bernard nơi lò rèn thép.
(2005) .

Patrick QUINQUIRY trong « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt đang kiểm-thảo
thiết-kế Khải-Giáp 鎧 甲 trên máy vi-tính

(2006).

Ô. TRỊNH đang vẻ mẫu-hình chạm-trổ Giáp Đầu-Vai
(Kiên-Giáp 肩 甲) bằng thép của Khải-Giáp Đại-Việt
qua sự nghiên-cứu của « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt.
(2005) .

Nicolas ROUX đang chạm-trổ Giáp Đầu-Vai (Kiên-Giáp 肩 甲)
bằng thép của Khải-Giáp Đại-Việt qua sự nghiên-cứu của
« Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử » của Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt.
(2005)

Đâu-Mâu 兜 鍪 bằng thép vừa được « Ban Phục-Chế
theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.
(2005)
.

LÊ-Tuấn-Anh Philippe đội thử Đâu-Mâu 兜 鍪 bằng thép
(chưa gắn Chốp) do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt nghiên-cứu thực-hiện
.
(2005) .

Khôi-Mạo 盔 帽 (chưa gắn Chốp Mạo & Nhĩ-Giáp)
và Kiên-Giáp 肩 甲 bằng thép chạm-trỏ,
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.

Patrick QUINQUIRY trong « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt đang kiểm-thảo
thiết-kế Khải-Giáp 鎧 甲 trên máy vi-tính.

 

Kiên-Giáp 肩 甲 bằng thép của Khải-Giáp Đại-Việt
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.

(2006)


 

Giáp Tay bằng thép đang được « Ban Phục-Chế
theo Lịch-Sử »
thiết-kế từ Bestarmour,
trang-bị cho Phi-Giáp Tranh-Phong Thuật
.

(2006)

 

Khôi-Mạo 盔 帽 (chưa gắn Chốp Mạo & Nhĩ-Giáp) và Phúc-Giáp 肩 甲
(chưa gắn Đai-Nịt) bằng thép chạm-trỏ, đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.

(2006)

Thượng-Bác Giáp 上 膊 甲 bằng thép rèn trui,
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo
(chưa gắn Vảy thép và Dịch-Oa Giáp 腋 窩 甲).

(2006)

Khôi-Mạo 盔 帽 bằng thép
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo
(chưa gắn Chốp Mạo & Nhĩ-Giáp).
(2006)

 

(Còn tiếp theo...)

Bình-Định Sa-Long-Cương
Bộ-Viện
Võ Trận Đại-Việt

 

 

 

 

 

       A - Lịch-Trình Tiến-Hóa của Khải-Giáp

       B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

       C - Phục-Chế Khải-Giáp Theo Lịch-Sử - (Hành-Lang Hình-Ảnh)

       D - Bàn-Luận về Mã-Giáp

       E - Bàn-Luận về Tượng-Giáp

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.