KHẢO-LUẬN

 

 

V.
Khải-Giáp Đại-Việt
大 越 鎧 甲

 

 

 

 

E - Bàn-Luận về Khải-Giáp cho Chiến-Tượng

Tượng-Giáp

 

 

 


       Ngoài sa-trường, để tăng-cường hiệu-nãng cho Chiến-Tượng, người ta thường nghĩ tới việc thiết-kế Khải-Giáp cho Chiến-Tượng, đó là Tượng-Giáp.

                   

Giáp-Sĩ cưỡi Voi Trận mang Giáp đan bằng Mây.
(thiếu Chiến-Bành)
Ấn-Độ - Cuối Thế-kỷ 16

(Tín-Dụng Ảnh : La Savoie Médiévale)

Giáp Lưới Đặc bằng kim-loại dùng cho Chiến-Tượng.
(thiếu Chiến-Bành)
Ấn-Độ - Cuối Thế-kỷ 16

(Tín-Dụng Ảnh : La Savoie Médiévale)

Giáp-Sĩ cưỡi Voi Trận mang Giáp đan bằng Mây cũng-cố
ngang hông bằng những mảnh Giáp Thép chạm-trổ.
(thiếu Chiến-Bành)
Ấn-Độ - Cuối Thế-kỷ 16.

(Tín-Dụng Ảnh : La Savoie Médiévale)Giáp-Sĩ cưỡi Voi Trận mang Giáp đan bằng Mây cũng-cố
ngang hông bằng 2.000 mảnh Giáp Thép (Chi-tiết).
(thiếu Chiến-Bành)
Ấn-Độ - Cuối Thế-kỷ 16.

(Tín-Dụng Ảnh : La Savoie Médiévale)

 

       Có khi người ta còn củng-cố vài chỗ nơi cặp Ngà Chiến-Tượng bằng những Ống kim-loại như sắt thép hay Bạc Vàng và ghê-gớm nhất là tra vào mỗi đầu Ngà một lưỡi kiếm khổng-lồ hình lượn sóng giống như lưỡi Kiếm Kriss rèn đúc bằng thép quán-cương.

 

Kiếm Ngà Chiến-Tượng
(Đế-Quốc Mughal )

 

Chiến-Tượng có cặp Ngà được củng-cố với những Vòng dúc bằng Kim-Loại quí.
Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)

 

(Còn tiếp theo...)

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE


Trịnh Quang Thắng.

 

 

 

 

 

       A - Lịch-Trình Tiến-Hóa của Khải-Giáp

       B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

       C - Phục-Chế Khải-Giáp Theo Lịch-Sử - (Hành-Lang Hình-Ảnh)

       D - Bàn-Luận về Mã-Giáp

       E - Bàn-Luận về Tượng-Giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.