LỊCH-SỬ

 

 

Bộ-Viện
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

 

Hình-Ảnh
Ban Nghiên-Cứu
Phục-Chế theo Lịch-Sử

 

 

 

NGUYỄN-Văn Bernard nơi lò rèn thép.

NGUYỄN-Văn Bernard nơi lò rèn thép.

 

Alban TRỊNH với thanh Kiếm thép rèn trui mũi vếch (Câu-Kiếm-Phong)
đăc-thù của Đại-Việt, một bề bén, có tiền-hộ-chắn (ricasso) hình chữ V,
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

Nicolas ROUX với cây « Phương-Thiên Họa-Kích »
bằng thép do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

Dùi Trận có Mũi Nhọn - « Đại Trùy »
(大 錐)

 

Benoît ROUX sử-dụng « Cổ Siêu » bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

NGUYỄN-Văn Bernard sử-dụng « Đại-Trùy » bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

Giáo-Mác « Câu-Liêm Thương » Đại-Việt.

 

Alban TRỊNH sử-dụng « Giáo-Mác » bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

Benoît ROUX sử-dụng « Đinh-Ba » bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

« Xà-Mâu - 蛇 矛 » của Đại-Việt.

 

Võ-Sư TRỊNH sử-dụng trên ngựa « Bác Xà Mâu » bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

NGUYỄN-Văn Bernard sử-dụng « Phác-Đao »
bằng thép do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử » tái-tạo..

 

Đại Phủ-Việt của Đại-Việt.
(大 斧 鉞)

Alban Trịnh-Quang-Việt sử-dụng « Đại Phủ-Việt »
bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử » tái-tạo.

Võ-Sư TRỊNH sử-dụng « Thương » bằng thép
do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

« Ngạnh-Tiên » (硬 鞭) được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.


« Bừa Cào » được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.

 

Ô. TRỊNH đang vẻ mẫu-hình chạm-trổ Giáp Đầu-Vai
(Kiên-Giáp 肩 甲) bằng thép của Khải-Giáp Đại-Việt
qua sự nghiên-cứu của « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt.

Nicolas ROUX đang chạm-trổ Giáp Đầu-Vai (Kiên-Giáp 肩 甲)
bằng thép của Khải-Giáp Đại-Việt qua sự nghiên-cứu của
« Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử » của Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt.
.

 

Đâu-Mâu 兜 鍪 bằng thép vừa được « Ban Phục-Chế
theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo

 

LÊ-Tuấn-Anh Philippe đội thử Đâu-Mâu 兜 鍪 bằng thép
(chưa gắn Chốp Mạo) do « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt nghiên-cứu thực-hiện
.

 

Khôi-Mạo 盔 帽 (chưa gắn Chốp Mạo & Nhĩ-Giáp)
và Kiên-Giáp 肩 甲 bằng thép chạm-trỏ, đang được
«
Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
tái-tạo.

 

Patrick QUINQUIRY trong « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt đang kiểm-thảo
thiết-kế Khải-Giáp 鎧 甲 trên máy vi-tính.

 

Kiên-Giáp 肩 甲 bằng thép của Khải-Giáp Đại-Việt
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo.

(2006)


 

Giáp Tay bằng thép đang được « Ban Phục-Chế
theo Lịch-Sử »
thiết-kế từ Bestarmour,
trang-bị cho Phi-Giáp Tranh-Phong Thuật
.

(2006)

 

Khôi-Mạo 盔 帽 (chưa gắn Chốp Mạo & Nhĩ-Giáp) bằng thép
và Phúc-Giáp 肩 甲 (chưa gắn Đai-Nịt) bằng thép chạm-trỏ, đang được tái-tạo
bởi «
Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử » thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt và Bestarmour.

(2006)

 

Thượng-Bác Giáp 上 膊 甲 bằng thép rèn trui,
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo
(chưa gắn Vảy thép và Dịch-Oa Giáp 腋 窩 甲).

(2006)

 

Khôi-Mạo 盔 帽 bằng thép
đang được « Ban Phục-Chế theo Lịch-Sử »
thuộc Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt tái-tạo
(chưa gắn Chốp Mạo & Nhĩ-Giáp).
(2006)

 

 

(Còn tiếp...)

 

HỌC-VIỆN
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT

Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

       A - Lịch-Trình Tiến-Hóa của Khải-Giáp

       B - Nghiên-Cứu So-Sánh Khải-Giáp

       C - Phục-Chế Khải-Giáp Theo Lịch-Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.