LỊCH-SỬ

 

 

III.

BỘ-VIỆN
VÕ-TR
ẬN ĐẠI-VIỆT

 

大 越 武 陣
部院

 

 

 

 Quốc-Kỳ Đại-Việt Triều-Đại Nhà Tây-Sơn.

 

 

 

Diễn-hành Tinh-Kỳ
(Mỗi chòm Tinh-Tú biểu-trưng một Tỉnh-Thành Lớn của Quốc-Gia)

 

 

 

       Truyền-Thống :

 

       Nói về « Võ-Trận Đại-Việt », thì năm Tự Đức 33 (Canh-Thìn 1880) là năm Thi Hội và Thi Đình cuối-cùng của ngành Võ-Học tại Việt-Nam dưới Triều Hoàng-Đế Tự Đức Nguyễn Phúc Hồng Nhậm ( 阮 福 洪 任) (1829-1883) của Nhà NGUYỄN (1802-1945).

       Thế rồi cuộc Thi-Tuyển Võ-Cử truyền-thống đã bị bãi bỏ luôn và Môn Võ-Thuật thời Trung-Cổ đã không còn được Quốc-Gia cổ-súy, mà chỉ được âm-thầm lặng-lẽ bảo-tồn bởi một số hiếm-hoi Dòng Thế-Gia Võ-Trận...

       Do đấy, mà ngày nay còn có các Dòng Võ như : Dòng Võ cụ PHẠM-Tường, thân-sinh cụ PHẠM-Hiếu và là vị thầy của danh-sư LÊ-Hải (nổi tiếng với chiến-danh "Sáu Hà"), mà người hậu-duệ thừa-kế là Sư-Trưởng PHẠM-Thi - họ đều thuộc Hệ-Phái Võ-Trận của Sư-Tổ PHẠM-Khảo, Võ-Quan Hành-Khiển Đệ-nhứt Phẩm triều-đình... Dòng Võ quí cụ Khiển-PHẠN & Khiển-THI, Tướng-Lãnh của Nguyên-Soái Mai-Xuân-Thưởng, mà vị thừa-kế là cụ NGUYỄN Văn Hàm, thân-phụ của Sư-Trưởng Ba-PHONG... Dòng Võ các cụ LÂM-Hữu-Phong, LÂM-Đình-Thọ (Hương-Kiểm LÀI), Xả-ĐÀNG HÀ-Hân, TRƯƠNG Thanh Đăng... Và truyền-thống Võ-Nghệ “Miền Đất Võ” này rất cần được bảo-tồn và chấn-hưng một cách thích-nghi bằng những hành-động xây-dựng cụ-thể.

 

 

       Bảo-Tồn và Chấn-Hưng :
       

      Trước Truyền-Thống Võ-Nghệ của Miền Đất Võ Bình-Định nói riêng và của Nước Việt-Nam nói chung, đang trên đà suy-thoái vì hoàn-cảnh xả-hội và chính-trị của thời-cuộc, người Việt-Nam khắp bốn phương trời ham-chuộng nền Văn-Hóa Võ-Học Tổ-Tiên Việt lưu-truyền từ bao thế-kỷ, đều nhất-trí mong muốn sự Bảo-Tồn và Chấn-Hưng sao cho Di-Sản Văn-Hóa Phi-Vật-Thể Quốc-Gia này được hiện-hữu và tồn-tại mãi trong mai sau...

       Vì thế, năm 1997, nhằm mục-đích bảo-tồn hữu-hiệu và chấn-hưng thích-đáng di-sãn văn-hóa phi-vật-thể của Võ-Thuật Cổ-Truyền thuộc về Võ-Trận Trung-Cổ của Tiền-Nhân, Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng, trong tinh-thần phi-chánh-trị và bất vụ-lợi, sáng-lập « Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt ».

       Vào năm 2004, WEBsite : http://www.salongcuong-france.org được đăng-khai và sau đó được thay thế bằng WEBsite : http://www.binhdinh-salongcuong.org.

       Cụ-thể thì « Bộ-Viện Võ-Trận Đại-Việt » gồm có ba Ban đã được lập-định :

               1.- Ban Giáo-Án Võ-Trận Cổ-Truyền Đại-Việt của các Dòng Võ Khiển-TƯỜNG, Khiển PHẠN... ;

           2.- Ban Nghiên-Cứu và Hoàn-Chỉnh Chánh-Tả các Bài Thiệu Võ của những bài Thảo Quyền và những bài Thảo Binh-Khí trong Thập-Bát-Ban Võ-Nghệ ;

               3.- Ban Nghiên-Cứu và Phục-Chế theo Lịch-Sử Binh-Khí và Khải-Giáp Trung-Cổ Đại-Việt.

 

 

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.