LỊCH-SỬ

 

 

IV.
LIÊN-ĐOÀN QUỐC-TẾ
BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG

 

 

 

 

Đại-Diện các Võ-Đường Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế trên thế-giới,
France, USA, Canada, Việt-Nam & Italia, trong ngày
« Đại-Hội SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế Kỳ II »,
năm 2007 tại Brossard (Canada).


 

       Năm 2004,  « Đại-Hội SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế » đầu tiên đã được tổ-chức tại Montreal (Canada) - từ ngày 23 tháng 09 đến ngày 2 tháng 10 năm 2004 - nhân dịp Lễ Giỗ Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, với sự hiện-diện của đại-diện các nước (France, USA, Canada, Việt-Nam & Italia), nhằm mục-đích thành-lập một Liên-Đoàn Quóc-Tế. Trong ký Đại-Hội này, Võ-Sư Lương Trọng Mỹ đã được bầu làm Chủ-Tịch Hôi-Đồng Sáng-Lập Liên-Đoàn Quốc-Tế.

       Cùng trong dịp đó, các Võ-Sư và Huyến-Luyện-Viên hiện-diện trong « Đại-Hội SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế Kỳ 1 » đã nhất-trí biểu-quyết thay đổi dứt-khoát từ đây danh xưng « Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG » thành « Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG ».

       Đến tháng 09 năm 2005, Hôi-Đồng Sáng-Lập Liên-Đoàn Quốc-Tế đã bầu Võ-Sư Chưởng-Môn Trương-Bá-Đương làm Chủ-Tịch Quản-Trị của Liên-Đoàn Quốc-Tế vừa mới thành-lập này.

       Qua năm 2007,  nhân dịp Lễ Giỗ Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng, cử-hành tại Brossard (Canada), một « Đại-Hội BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế Kỳ 2 » được tổ-chức - từ ngày 23 đến 30 tháng 09 năm 2007, tại Pierrefonds (Canada) - bởi Liên-Đoàn và Hội Ái-Hữu Môn-Sinh Sa-Long-Cương.

       Sau thời-điểm này, Ông Lương-Trọng-Mỹ (LƯƠNG Charles) đã tùy-ý thành-lập một Võ-Phái mới, gọi là "Sa-Long-Cương LƯƠNG", và tách rời khỏi Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG Quốc-tế. Ông đã yêu-cầu xóa bỏ Tên Ông trên các WEBsites của BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG Quốc-tế.

       Từ nay, Liên-Đoàn Quốc-Tế BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG có một quảng đường rộng lớn trước mặt để dấn-bước đáp-ứng một cách xứng-đáng chuẩn-mực một Liên-Đoàn Quốc-Tế, ngỏ-hầu cụ-thể phục-vụ lợi-lạc chung cho Hệ-Phái BÌNH-ĐỊNH SA-LONG-CƯƠNG đã và đang không ngừng tự phát-triển khắp nơi trên thế-giới.  

 

Hệ-Phái Bình-Định SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế cử-hành
Lễ Giỗ Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Đăng
ngày 29 tháng 09 năm 2007 tại Brossard (Canada).

 

 

Quang-cảnh buổi ẩm-thực ngày Lễ Giỗ Sư-Trưởng TRƯƠNG-Thanh-Đăng nhân kỳ Đại-Hội SA-LONG-CƯƠNG Quốc-Tế
tổ-chức
từ Ngày 23 Tháng 09 đến Ngày 2 Tháng 10 Năm 2004, tại Pierrefonds & Brossard (Canada).

 

Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.