VÕ-THUẬT

 

 

I.

DI-SẢN
V
ĂN-HÓA VÕ-HỌC ĐẠI-VIỆT

 

 

 

« Ẩm Hà Tư Nguyên »
( Uống Nước Sông - Nhớ Suối Nguồn )

 

 

 

       Di-Sản Văn-Hóa Võ-Học Đại-Việt là do Tiền-Nhân chân-truyền lại những nguời thừa-kế nối tiếp nhau bảo-tồn, trong tinh-thần hiếu-nghĩa và yêu chuộng văn-hóa của quê Cha đất Tổ.

      Đó là những Giòng Võ-Thuật và Võ Trận có gốc-rễ từ xa xưa, luân-lưu tuông chảy như những giòng sông văn-hóa thấm-nhuần khắp miền đất nước quê-hương người Việt-Nam.

     Bình-Định là miền Đất Võ phì-nhiêu có nhiều Giòng Võ Cổ-Truyền Đại-Việt được lưu-truyền bởi những Dòng-Tộc Võ-Gia. Nhưng đáng tiếc thay là ngày nay, vì những lý-do chính-trị và xả-hội, những Dòng Võ Gốc - Cha Truyền Con nối - từ xa xưa không còn được bao nhiêu và rồi với thời-gian cứ lần-lượt biến mất đi mà không mấy ai thật-sự đoái-hoài tới cho kịp thời, kịp lúc.

     Trong khi đó, những Dòng Võ Lưu - hình-thành từ sự hỗn-họp các môn Võ không chung cùng Hệ-Thống - lại được quảng-bá phát-huy. Đó là chưa nói đến những Dòng Võ Ngoại-Nhập tiếm xưng danh Võ Cổ-Truyền Việt-Tộc.

 

Cầu Tre Lịch-Sử, bắt ngang Sông Kôn ở Bình-Định, giữa hai miền Đất Võ
An-Nhơn & An-Thái bên này và An-Chánh & An-Vinh bên kia.

( Tín-Dụng Ảnh : diendantayson.com )

 

     Theo Phương-Châm người Pháp : « Thà thắp một ngọn nến còn hơn nguyền-rủa bóng tối », chúng tôi vẫn luôn cố-gắng bảo-tồn và phục-hưng Di-Sản Văn-Hóa Võ-Học Đại-Việt vì quê-hương và cho quê-hương, trong tinh-thần phi-chính-trị, bất-vụ-lợi.

      Chúng ta không nên quan-niệm rằng năm chữ "Võ Cổ-Truyền Bình-Định" như là một Thương-Hiệu 商 號 (Trade Mark) của một món hàng mong đem đi rao bán trên thế-giới với những danh tiếm-xưng nghe thật kêu đặng trục lợi, mà chúng ta phải nên quan-niệm nó như một Huy-Hiệu 徽 號 (Emblem) của Di-Sản Văn-Hóa Võ-Học Tổ-Tiên Việt chúng ta.

 

 

 

 

Ban Võ-Sư Hệ-Phái
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

       

 

 

 


 

 

 

Copyright © 2004 - 2018 by ACFDV - All rights reserved.